Privacy en cookies disclaimer

Onderstaand privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met Synetic heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Synetic verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud Synetic verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat wij toestemming hebben van de eigenaar, tenzij dit nodig is om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten op het gebied van hosting, beheer en onderhoud of er een wettelijke verplichting bestaat.

Doeleinde(n) verwerking persoonsgegevens

Synetic verwerkt verkregen persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Hieronder wordt per doeleinde de wijze van verwerking persoonsgegevens beschreven waar Synetic verantwoordelijk voor is.

1. Verwerking persoonsgegevens contactformulier

  • Contactgegegevens

Doel: Contact kunnen opnemen met de contactzoekende

2. Verwerkingen persoonsgegevens sollicitatie

Indien u uw gegevens aan Synetic verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens vastgelegd om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in het kader van werving & selectie. Wij verwerken hierbij de gegevens die wij van u, of via een wervings- en selectiebureau, hebben ontvangen. Uw gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden door ons gearchiveerd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Op verzoek van de sollicitant bewaren wij persoonsgegevens 1 jaar. Tijdens de sollicitatieprocedure geldt een geheimhoudingsverklaring.

  • Contactgegegevens

Doel: Contact kunnen opnemen met de sollicitant in het kader van het sollicitatieproces

  • Werkhistorie

Doel: Het kunnen toetsen van de ervaring

  • Opleidingsgeschiedenis

Doel: Het kunnen toetsen van het opleidingsniveau

  • Contactgegevens referentie

Doel: Contact op kunnen nemen met een referentie om te valideren over de vaardigheden

Beveiliging van persoonsgegevens

Synetic neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Synetic heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van Synetic is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers

Personen werkzaam voor Synetic hebben strikte geheimhouding van alle informatie die binnen Synetic wordt verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze huisregels, gedocumenteerd in een personeelshandboek.

Omgang met persoonsgegevens door medewerkers

Personen werkzaam voor Synetic zullen niet onnodig inloggen in klantomgevingen, d.z.w. er zal alleen worden ingelogd indien dit noodzakelijk bij het ondersteunen van gebruikers. Synetic verlangt altijd toestemming van gebruikers. Medewerkers van Synetic hebben persoonlijke toegangscodes. Medewerkers van Synetic zullen van de klant verkregen of inzichtelijk gemaakte persoonsgegevens nimmer delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de oplossing van een incident. Voor het veilig verkrijgen van persoonsgegevens door de klant zal Synetic adviseren om dit zo veilig mogelijk te doen.

Klanten hebben toegang tot hun eigen beveiligde klantomgeving. Toegang wordt verkregen middels gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met additionele beveiligingsmaatregelen.

Medewerkers van Synetic hebben de beschikking over mobiele apparatuur (laptops) waarmee op de kantoorlocatie toegang tot klantomgevingen kan worden verkregen. Synetic maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een telewerkbeleid, rekening houdend met mogelijke beveiligingsrisicio’s.

Uitwisseling gegevens uitsluitend binnen de EU

Bij uitbesteding van (delen van) de verwerking van persoonsgegevens doet Synetic dit uitsluitend met derde partijen binnen de EU die minimaal voldoen aan de door Synetic intern gehanteerde eisen.

Uw rechten

U kunt bij Synetic verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen. Synetic B.V. Kennemerplein 2 2011 MJ Haarlem

Mogelijk misbruik

Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met Synetic contact op te nemen. Synetic heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens of Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via info@synetic.nl

Deze site maakt gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een webserver naar een browser van de bezoeker van onze website stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de webserver wordt teruggestuurd. De cookies worden op uw pc opgeslagen.

Wij plaatsen 'tracking cookies' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google als deel van de 'Analytics'- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.